Umowa licencyjna na użytkowanie programu PITy 2023 Asystent

§1 Definicje

 1. Program – aplikacja komputerowa PITy 2023 Asystent służąca do sporządzania rocznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za rok 2023.

 2. Wydawca – Fundacja Nasza Szkoła - KRS 0000147428.

 3. Autorzy – Fundacja Nasza Szkoła - KRS 0000147428 oraz inne osoby zaangażowane w opracowanie Programu.

 4. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z programu PITy 2023 Asystent.

 5. OPP - Organizacja Pożytku Publicznego.

 6. Promowane OPP - Lista Organizacji Pożytku Publicznego promowanych przez Wydawcę zawarta w bazie Programu.

§2 Umowa licencyjna

 1. Prawo do korzystania z Programu ma Użytkownik, który zainstalował Program na komputerze na wskazanych w niniejszej Licencji warunkach. Zapoznanie się z treścią Umowy licencyjnej możliwe jest także z poziomu Programu, z menu „Pomoc / Słowo wstępne i licencja” lub z menu „Pomoc / O Programie - Warunki licencji”.

 2. Każde uruchomienie Programu i otwarcie formularzy rozliczeń lub modułu „Asystent” jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy licencyjnej.

 3. Umowa licencyjna gwarantuje Użytkownikowi możliwość bezpłatnego korzystania z Programu w celu rozliczenia własnego podatku PIT oraz w celu bezpłatnego rozliczania podatku PIT osób bliskich.

 4. Wydawca i Autorzy nie udzielają nikomu prawa do korzystania z Programu w celu (za wyjątkiem pkt. 5 Umowy licencyjnej):

  1. świadczenia usług odpłatnych;

  2. usług wykonywanych dodatkowo w ramach innej umowy zawartej na świadczenie usług odpłatnych (np. rozliczenie PIT dla klientów);

  3. w ramach obowiązków służbowych.

 5. Wydawca w odpowiedzi na pismo e-mail może udzielić Użytkownikowi osobnej, pisemnej Licencji na korzystanie z Programu w szczególnych przypadkach:

  1. gdy zachodzi możliwość pozyskania 1,5% podatku należnego na rzecz promowanych OPP,

  2. gdy Użytkownik chce przy pomocy Programu świadczyć nieodpłatne usługi wypełniania zeznań PIT w ramach akcji dobroczynnej dla ludności.

 6. Program umożliwia wybór KRS OPP poprzez:

  1. akceptację zaproponowanego przez Program numeru KRS z listy promowanych OPP;

  2. wybranie numeru KRS z listy promowanych OPP;

  3. zmianę na dowolny lub usunięcie numeru KRS OPP bezpośrednio w polach formularza PIT.

 7. Wydawca nie prowadzi wsparcia technicznego w zakresie działania Programu. Uzyskanie wsparcia technicznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum internetowym w temacie “PIT IPS edycja 2024 za 2023 | PITy 2023 Asystent”.

 8. Wydawca nie prowadzi prowadzi doradztwa podatkowego. Uzyskanie wsparcia merytorycznego jest możliwe na ogólnodostępnym forum internetowym w temacie “PITy - zagadnienia podatkowe”.

 9. Autorzy Programu dołożyli największych starań, aby Program działał prawidłowo w zakresie technicznym i merytorycznym. Ponieważ program jest dziełem pracy ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu Wydawca ani Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne spowodowane działaniem Programu, jednocześnie dołożą wszelkich starań, aby ewentualne błędy jak najszybciej usunąć.

 10. Logo programu, nazwy handlowe i znaki towarowe niniejszego oprogramowania stanowią wyłączną własność Wydawcy i żadne z postanowień niniejszej Umowy licencyjnej nie daje Użytkownikowi prawa do ich używania / dystrybucji bez pisemnej zgody Wydawcy Programu.

 11. Użytkownik nie ma prawa do odtwarzania kodu źródłowego oraz dekompilacji Programu, w tym łamania praw autorskich. Zabrania się również czerpania korzyści finansowych z dystrybucji niniejszego oprogramowania przez Użytkownika lub osoby trzecie. Ograniczenia te dotyczą również aktualizacji Programu, które Wydawca może dostarczyć Użytkownikowi w przyszłości, chyba że Umowa licencyjna dołączona do nowszej wersji Programu będzie stanowiła inaczej.

 12. Program nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.)".

 13. Użytkownik korzystając z Programu oświadcza, że przyjmuje program “tak jak jest” i nie rości ani nie będzie w przyszłości wysuwał do Wydawcy oraz Autorów żadnych roszczeń w każdym aspekcie dotyczącym użytkowania Programu.

 14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że materiały promocyjne i wytworzenie Programu nie zostały sfinansowane ze środków pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 15. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek warunków Umowy licencyjnej Wydawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy jednoznacznej z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej w trybie natychmiastowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w dowolnym czasie zaprzestając korzystania z Programu poprzez odinstalowanie Programu.

 16. Możliwe spory wynikłe na tle niniejszej Umowy licencyjnej rozpatrywał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.

Niniejszym Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Umową licencyjną i rozumie jej postanowienia oraz, że korzystając z Programu akceptuje warunki niniejszej Umowy.

Wydawca
Fundacja Nasza Szkoła